§ 1 [Postanowienia ogólne]

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego „SenseiShop”, w szczególności zaś warunki zawierania umów sprzedaży. Regulamin udostępniony jest nieodpłatnie za pośrednictwem sklepu internetowego „SenseiShop”, umożliwiając zapoznanie się z jego treścią przed zawarciem umowy, a także jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
 2. Dokonując zakupów w sklepie internetowym „SenseiShop” Kupujący akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu oraz zobowiązuje się ich przestrzegać.

§ 2 [Definicje]

 1. Terminom pisanym wielką literą, użytym w niniejszym Regulaminie przypisuje się następujące znaczenie:
  1. Sprzedający– Daniel Orczykowski, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Athlete’s World Daniel Orczykowski, NIP: 6172185589, REGON: 366592400, rachunek bankowy: ALIOR BANK S.A  70 2490 0005 0000 4500 5498 2307;
  2. „SenseiShop” – sklep internetowy działający pod adresem internetowym http://senseishop.pl/, prowadzony i administrowany przez Sprzedającego;
  3. Regulamin – niniejszy regulamin, określający zasady korzystania z „SenseiShop”;
  4. Kupujący – posiadająca zdolność do czynności prawnych osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, składająca Zamówienie w „SenseiShop” i na której rzecz świadczone są usługi drogą elektroniczną;
  5. Konsument – Kupujący będący osobą fizyczną, dokonujący czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową, zgodnie z art. 221 Kodeksu Cywilnego;
  6. Produkt –rzecz ruchoma będąca przedmiotem Sprzedaży dokonywanej za pośrednictwem „SenseiShop”, której wizualizacja, mająca charakter informacyjny, dostępna jest na właściwej podstronie „SenseiShop”;
  7. Zamówienie – oświadczenie Kupującego, wyrażające wolę zawarcia umowy sprzedaży Produktu na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, składane za pośrednictwem interaktywnego formularza Zamówienia dostępnego w „SenseiShop”, poprzez wybranie przez Kupującego opcji „Potwierdzam zakup”;
  8. Sprzedaż – zespół czynności prowadzących do zawarcia umowy sprzedaży Produktu pomiędzy Kupującym a Sprzedającym,a także sama umowa sprzedaży, odbywające się przez Internet, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie;
  9. Dni Robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
  10. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 (Dz. U. 2014.121 t.j. z późniejszymi zmianami);
  11. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz. U. z 2014.827 z późniejszymi zmianami);
  12. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku (Dz. U z 2013.1422 t.j. z późniejszymi zmianami).
 2. Pojęcia występujące w niniejszym Regulaminie w liczbie pojedynczej należy odpowiednio stosować także w liczbie mnogiej, a pojęcia występujące w liczbie mnogiej należy odpowiednio stosować także w liczbie pojedynczej.

§ 3 [Korzystanie z „SenseiShop” i Rejestracja]

 1. Korzystanie z „SenseiShop” i składanie Zamówień możliwe jest przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę,z zastrzeżeniem przerw spowodowanych pracami konserwacyjnymi.
 2. Do korzystania z „SenseiShop” i składania Zamówień niezbędne jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.
 3. Złożenie Zamówienia możliwe jest po dokonaniu rejestracji Kupującego i założeniu przez niego konta użytkownika, co następuje poprzez wypełnienie interaktywnego formularza znajdującego się w „SenseiShop”, w którym podać należy następujące dane (dane niezbędne): imię i nazwisko (ewentualnie nazwę), adres korespondencyjny, adres e-mail, telefon kontaktowy, a także po zaakceptowaniu warunków niniejszego Regulaminu.
 4. Po założeniu przez Kupującego konta użytkownika, na wskazany przez Kupującego adres e-mail wysłana zostaje wiadomość potwierdzająca dokonaną rejestrację.
 5. Złożenie Zamówienia w „SenseiShop” możliwe jest także przy wykorzystaniu opcji zakupu jednorazowego, w ramach której nie ma konieczności zakładania konta użytkownika, należy jednak poprawnie wypełnić interaktywny formularz Zamówienia (w tym wskazać niezbędne dane) oraz zaakceptować zawarte w nim warunki (w tym postanowienia niniejszego Regulaminu).
 6. Adres wysyłki podany podczas rejestracji i zakładania konta użytkownika traktowany jest jako adres domyślny, który używany jest do realizacji Zamówień,o ile przy konkretnym Zamówieniu Kupujący nie poda innego adresu wysyłki.
 7. Dokonując czynności, o których mowa w niniejszym ustępie, Kupujący ma obowiązek wskazywać prawdziwe i pełne informacje oraz dane, w tym prawidłowy i pełny adres, na który ma zostać dokonana wysyłka zamówionego Produktu.Kupujący zobowiązany jest nadto do bieżącej aktualizacji swoich danych.
 8. „SenseiShop” skontaktuje się z Kupującym, jeżeli realizacja Zamówienia napotyka na trudności lub jest niemożliwa z powodu wprowadzenia nieprawidłowych lub niekompletnych danych. Jeżeli co najmniej dwukrotne próby kontaktu z Kupującym okażą się bezskuteczne, „SenseiShop” uprawniony jest do anulowania Zamówienia.
 9. Kupującego obowiązuje zakaz wprowadzania w formularzach znajdujących się w „SenseiShop” treści o charakterze bezprawnym.
 10. Kupujący lub inna osoba korzystająca z „SenseiShop” zapewnia sobie we własnym zakresie środki informatyczne i telekomunikacyjne umożliwiające uzyskanie dostępu do „SenseiShop” oraz Sprzedaż.

§ 4 [Zamówienia i Sprzedaż]

 1. Informacje o Produktach zamieszczone w „SenseiShop” nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, lecz są zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 2. Kupujący, przesyłając Zamówienie dotyczące Produktu, składa Sprzedającemu ofertę zawarcia umowy sprzedaży.
 3. Każdorazowo, przed potwierdzeniem Zamówienia przez Klienta (przed wybraniem opcji „Potwierdzam zakup”), Klientowi wskazywane jest podsumowanie Zamówienia, tj. główne cechy świadczenia i łączna cena Zamówienia.
 4. Po otrzymaniu Zamówienia od Kupującego, „SenseiShop” przesyła Kupującemu jego specyfikację na podany przez Kupującego adres e-mail, wraz ze wskazaniem numeru Zamówienia. W przypadku wyboru opcji zapłaty za pośrednictwem przelewu bankowego, specyfikacja, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, nie stanowi potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji. W takim wypadku, potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji (stanowiące oświadczenie o przyjęciu oferty, o której mowa w ust. 2 powyżej) zostanie wysłane Kupującemu odrębnie,na podany przez Kupującego adres e-mail.
 5. W celu złożenia Zamówienia Kupujący zobowiązany jest:
 • dokonać wyboru zamawianego Produktu (w tym jego rozmiaru – o ile Produkt dostępny jest w różnych rozmiarach) i jego ilości,
 • zadecydować o sposobie dostawy oraz adresie dostawy, a także ewentualnie adresie, na jaki ma zostać wystawiona faktura lub rachunek,
 • dokonać wyboru sposobu płatności.

Wysłana przez „SenseiShop” na podany przez Kupującego adres e-mail specyfikacja Zamówienia – w przypadku wyboru opcji płatności za pobraniem lub za pośrednictwem usługi „Transferuj.pl” oraz potwierdzenie przyjęcia Zamówienia – w przypadku wyboru opcji płatności za pośrednictwem przelewu bankowego, stanowią oświadczenie o przyjęciu oferty, o której mowa w ust. 2 powyżej, prowadzące do zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedającym.

Ilość Produktów dostępnych w „SenseiShop” jest zmienna i podlega stałej aktualizacji.

Zamówienia przyjmowane są według kolejności ich otrzymywania, do momentu wyczerpania zapasów. W przypadku niedostępności Produktów objętych Zamówieniem i braku możliwości realizacji Zamówienia Kupującego, „SenseiShop” zawiadomi o tym fakcie Kupującego niezwłocznie. Powiadomienie zostanie wysłane na wskazany przez Kupującego w formularzu Zamówienia adres e-mail.

„SenseiShop” zastrzega sobie prawo organizowania sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży Produktów. Do sprzedaży promocyjnej lub wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba Produktów.

§ 5 [Ceny, płatności i anulowanie zamówienia]

 1. Na całkowity koszt Zamówienia składają się cena Produktu oraz cena przesyłki (koszt dostawy). Cena Produktu wskazana w „SenseiShop” jest wiążąca w chwili złożenia Zamówienia przez Kupującego.
 2. Wszystkie ceny Produktów zamieszczone w „SenseiShop”:
  1. podawane są w złotych polskich,
  2. zawierają podatek VAT,
  3. nie zawierają kosztów dostawy.
 3. Koszt dostawy uzależniony jest od wybranej przez Kupującego formy dostawy Produktu.
 4. Kupujący może wybrać następujące formy płatności za zamówiony Produkt z dostawą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
  1. płatność przy odbiorze,
  2. przelew bankowy – w tym wypadku realizacja Zamówienia rozpoczyna się po wpłynięciu należności (ceny Produktu oraz kosztu dostawy) na rachunek bankowy „SenseiShop”,
  3. płatność elektroniczna za pośrednictwem zewnętrznej usługi „Transferuj.pl” (należącej do spółki Krajowy Integrator Płatności S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Św. Marcin 73/6) – w tym wypadku realizacja Zamówienia rozpoczyna się po wpłynięciu należności (ceny Produktu oraz kosztu dostawy) na rachunek bankowy „SenseiShop”.
 5. W przypadku płatności określonych w ust. 4 pkt. 2) powyżej, Kupujący zobowiązany jest dokonać płatności na rachunek bankowy „SenseiShop”, przesłany Kupującemu w wiadomości e-mail zawierającej specyfikację Zamówienia, wskazując w tytule wygenerowany numer Zamówienia (tytułem: „Zamówienie nr […]”). Płatność powinna być dokonana w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia otrzymania od „SenseiShop” wiadomości e-mail potwierdzającej przyjęcie Zamówienia.
 6. Jeżeli Kupujący nie dokona wpłaty w terminie określonym w ust. 5 powyżej, „SenseiShop” wyśle do Kupującego wiadomość e-mail przypominającą o konieczności opłacenia Zamówienia. W e-mailu przypominającym „SenseiShop” wyznaczy Kupującemu kolejny pięciodniowy termin, po bezskutecznym upływie którego Zamówienie zostanie uznane za anulowane i nie zostanie zrealizowane.
 7. Zamówienie może zostać anulowane lub zmodyfikowane także na prośbę Kupującego, złożoną przed dokonaniem wysyłki Produktu przez „SenseiShop”. Prośba powinna zostać przesłana na adres e-mail:sklep[małpa]senseishop.pl.
 8. „SenseiShop” wysyła zakupiony Produkt najpóźniej w ciągu 7 (siedmiu) Dni Roboczych od daty wysyłki specyfikacji Zamówienia – w przypadku wybrania przez Kupującego opcji „płatność za pobraniem”. W innych wypadkach Produkt zostaje wysłany najpóźniej w ciągu 7 (siedmiu) Dni Roboczych od daty zaksięgowania wpłaty należności na rachunku bankowym „SenseiShop”. Termin doręczenia przesyłki z Produktem wynika z warunków świadczenia usług pocztowych, kurierskich lub przewozowych, stosowanych przez danego operatora pocztowego, kuriera lub przewoźnika i nie jest wliczany do terminu realizacji Zamówienia.
 9. Na życzenie Kupującego, „SenseiShop” wystawi fakturę VAT, po uprzednim wskazaniu przez Kupującego danych do faktury oraz NIP. W innych przypadkach Sprzedający wystawi Kupującemu paragon fiskalny. Dokumenty, o których mowa w niniejszym ustępie, zawierają potwierdzenie istotnych elementów złożonego Zamówienia.

§ 6 [Dostawa]

 1. Produkty dostarczane są Kupującemu w sposób przez niego wybrany, z zastrzeżeniem ograniczenia tego wyboru do form dostawy oferowanych przez „SenseiShop” przy procedurze składania i wypełniania formularza Zamówienia.
 2. Uiszczany przez Kupującego koszt dostawy wynika z ceny dostawy (uwzględniającej podatek VAT) Produktu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, wskazanej w formularzu Zamówienia oraz sposobu dostawy, wybranego przez Kupującego. Po dokonaniu wyboru sposobu dostawy, jej koszt dodawany jest do ceny Produktu, łącznie stanowiąc wartość Zamówienia.
 3. Szczegółowe zasady dostawy określają warunki świadczenia usług pocztowych, kurierskich lub przewozowych stosowane przez wybranego operatora pocztowego, kuriera lub przewoźnika.
 4. W przypadku nieodebrania przesyłki z Produktem przez Kupującego pomimo jej awizacji, zgodnie z warunkami świadczenia usług transportowych przez danego operatora pocztowego, kuriera lub przewoźnika i w związku z tym zwrotu przesyłki z Produktem do „SenseiShop”„SenseiShop” uprawniony jest do anulowania złożonego Zamówienia. O ile Kupujący dokonał już zapłaty ceny za Produkt, „SenseiShop” zwróci tę cenę Kupującemu.
 5. O fakcie niedoręczenia przesyłki Kupującemu lub uszkodzenia Produktu w transporcie, Kupujący niezwłocznie zawiadomi „SenseiShop” za pośrednictwem wiadomości e-mail, przesłanej na adres e-mail: sklep[małpa]senseishop.pl. W przypadku uszkodzenia Produktu w transporcie, Kupujący prześle Sprzedającemu protokół szkody, o ile taki został sporządzony przez Kupującego.
 6. W celu usprawnienia rozpatrzenia ewentualnej reklamacji usług pocztowych, kurierskich lub przewozowych, z tytułu uszkodzenia Produktu w transporcie, Kupujący odbierając przesyłkę z zamówionym Produktem, w przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania, o ile będzie to możliwe, sporządzi protokół szkody.
 7. Odbiór osobisty zamówionego Produktu możliwy jest pod adresem „SenseiShop”: ul. Półwiejska 10, 61 – 888 Poznań w Dni Robocze w godzinach od 10.00 – 18.00 oraz w soboty (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach od 11.00 – 15.00.

§ 7 [Odstąpienie od umowy i Wymiana]

 1. Postanowienia niniejszego § 7 znajdą zastosowanie w przypadku, gdy Kupujący jest Konsumentem, o ile inne postanowienia Regulaminu nie stanowią inaczej.
 2. Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta, Kupujący będący Konsumentem, może odstąpić od umowy bez podania przyczyny, w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki zawierającej Produkt (przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią). W razie skorzystania z prawa odstąpienia, umowa uważana jest za niezawartą. To, co strony świadczyły sobie na podstawie umowy ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, tj. Konsument powinien postępować z Produktem mając na uwadze konieczność jego ewentualnego, późniejszego zwrotu. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy, będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu. Stan niezmieniony oznacza w szczególności, iż Produkt nie był używany, a tylko przymierzony.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zostać przesłane na adres „SenseiShop” wskazany w niniejszym Regulaminie. Wzór przykładowego oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.
 4. Zwracany Produkt należy odesłać na adres „SenseiShop” najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwracany Produkt można odesłać łącznie z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy.
 5. Z zastrzeżeniem odpowiednich postanowień Ustawy o prawach konsumenta, świadczenie spełnione przez Konsumenta zostanie mu zwrócone przez „SenseiShop” najpóźniej w ciągu 14 dni.
 6. Świadczenie zostanie zwrócone Konsumentowi na wskazany przez niego rachunek bankowy lub przekazem pocztowym, zależnie od woli Konsumenta.
 7. „SenseiShop” nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub opóźnienie terminu zwrotu, jeżeli Konsument, pomimo wezwania przesłanego na jego adres e-mail, nie wskaże numeru rachunku bankowego, na który ma nastąpić wpłata lub gdy nie przekaże „SenseiShop” wszystkich danych, koniecznych do dokonania wpłaty.
 8. „SenseiShop” nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub jego opóźnienie, jeżeli nastąpiło to z powodu przekazania przez Kupującego błędnych danych osobowych (imię, nazwisko, adres) lub błędnego numeru rachunku bankowego.
 9. Za świadczenie spełnione przez Konsumenta, o którym mowa w ust. 5 powyżej, uważa się uiszczoną przez niego cenę zakupionego Produktu, a także uiszczone koszty przesyłki, z tym zastrzeżeniem, że obowiązek „SenseiShop” zwrotu kosztów przesyłki ograniczony jest do najtańszego zwykłego sposobu dostarczenia Produktu, oferowanego przez „SenseiShop”. Koszty przesyłki uiszczone w związku ze zwrotem Produktu do „SenseiShop” obciążają Konsumenta.
 10. Konsument uprawiony jest także do wymiany zakupionego Produktu w terminie 14 dni od dnia odebrania przesyłki zawierającej Produkt (przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią), w szczególności na Produkt o innym rozmiarze. Wymiana zakupionego Produktu na inny możliwa jest w przypadku dostępności tego innego Produktu w „SenseiShop”. Aby usprawnić i zweryfikować możliwość wymiany, przed przystąpieniem do procedury wymiany, Konsument winien skontaktować się z „SenseiShop”.
 11. Po potwierdzeniu z „SenseiShop” możliwości wymiany, Konsument winien złożyć stosowne oświadczenie „SenseiShop”, w terminie 14 dni od dnia odebrania przesyłki zawierającej Produkt (przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią). Powyższe może nastąpić przy wykorzystaniu formularza wymiany, stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. Koszty odesłania Produktu podlegającego wymianie na adres „SenseiShop” obciążają Konsumenta.
 12. Korzystając z opcji wymiany Produktu, Konsument winien wpłacić na rachunek bankowy „SenseiShop” wskazany w formularzu wymiany, stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu, koszt dostawy nowego Produktu, o ile Konsument nie korzysta z możliwości odbioru osobistego. W przypadku opisanym w zdaniu poprzedzającym, realizacja wysyłki nowego Produktu nastąpi w terminie 7 (siedmiu) Dni Roboczych od dnia zaksięgowania wpłaty kosztów dostawy nowego Produktu na rachunku bankowym „SenseiShop”.

§ 8 [Reklamacje]

 1. „SenseiShop” ma obowiązek dostarczenia Kupującemu Produktów wolnych od wad. „SenseiShop” jest odpowiedzialny względem Konsumenta, jeżeli Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Konsumentowi przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi przewidziane w odpowiednich przepisach Kodeksu cywilnego, w postaci żądania usunięcia wady, wymiany rzeczy na wolną od wad, obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy.
 2. Reklamacja przysługuje tylko Konsumentom. Kupujący niebędący Konsumentem oraz Sprzedający, wyłączają między sobą rękojmię za wady.
 3. Reklamacje należy składać na adres pocztowy lub adres e-mail „SenseiShop”. Dla usprawnienia procedury reklamacyjnej, reklamowany Produkt winien być dostarczony do „SenseiShop” wraz z dowodem zakupu i zgłoszeniem reklamacyjnym, którego przykładowy wzór stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.
 4. „SenseiShop” ustosunkuje się do żądania Konsumenta złożonego w ramach reklamacji w terminach prawem przewidzianych i bez zbędnej zwłoki, przy uwzględnieniu terminu niezbędnego do zwrócenia się przez „SenseiShop” w związku ze złożoną reklamacją do producenta lub dystrybutora Produktu i otrzymania jego stanowiska.
 5. W zależności od sposobu złożenia reklamacji przez Konsumenta, o rozpatrzeniu reklamacji i jej wyniku „SenseiShop” powiadomi Konsumenta listem wysłanym na adres podany w zgłoszeniu reklamacyjnym albo pocztą elektroniczną.
 6. Podstawą do reklamacji nie mogą być różnice w wyglądzie Produktu, wynikające z ustawień monitora Kupującego tj. kolor, barwa, odcienie, rozdzielczość. Kupujący przed złożeniem Zamówienia w przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących Produktu (np. wymiarów, materiałów, itp.) zobowiązany jest zapytać o nie „SenseiShop”.
 7. Jeżeli Produkty będą objęte gwarancją producenta lub dystrybutora, szczegółowe warunki gwarancji i czas jej trwania podawane będą w karcie gwarancyjnej, wystawionej przez gwaranta.

§ 9 [Ochrona danych osobowych]

 1. Administratorem danych osobowych Kupujących jest Athlete’s World Daniel Orczykowski, ul. Półwiejska 10, 61 – 888 Poznań, NIP: 6172185589, REGON: 366592400, telefon kontaktowy: 663 219 941, e-mail: sklep[małpa]senseishop.pl.
 2. Dane osobowe chronione są zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2014.1182 t.j.) oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych, w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
 3. Dane osobowe przetwarzane są w „SenseiShop” zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych oraz art. 16-22 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w celach związanych z prowadzeniem działalności handlowo-usługowej, w szczególności zaś w celu realizacji Zamówień.
 4. Zakładając konto użytkownika lub składając zamówienie jednorazowe, Kupujący wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie „SenseiShop” oraz na ich przetwarzanie dla celów Sprzedaży Produktów. Podanie danych osobowych przez Kupującego jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zrealizowanie Zamówienia.
 5. Dane osobowe Kupujących mogą być przekazane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa. Ponadto dane udostępniane są w celu realizacji Zamówienia podmiotowi będącemu operatorem pocztowym, kurierem lub przewoźnikiem, na potrzeby umożliwienia dostarczenia przesyłki zawierającej Produkt.
 6. W przypadku wyrażenia przez Kupującego dodatkowej zgody na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, jego dane osobowe będą przetwarzane przez „SenseiShop” w celu informowania o nowych towarach, promocjach i usługach „SenseiShop”.
 7. Kupujący mają w każdej chwili prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania ich usunięcia.

§ 10 [Warunki techniczne korzystania z „SenseiShop”]

 1. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające prawidłowe korzystanie z „SenseiShop” obejmują:
 • komputer osobisty lub inne kompatybilne urządzenie;
 • dostęp do sieci Internet;
 • dostęp do witryn www – poprawnie skonfigurowana przeglądarka stron www.

„SenseiShop” nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Kupującego, a także za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze lub innym urządzeniu używanym przez Kupującego.

Sprzedający zapewnia ochronę przekazu elektronicznego oraz treści cyfrowych poprzez stosowanie środków technicznych i organizacyjnych w celu ich zabezpieczenia, w szczególności danych przed ich pozyskaniem przez osoby nieupoważnione. Jednocześnie Sprzedający wskazuje, iż korzystanie z sieci Internet i usług świadczonych drogą elektroniczną może być zagrożone przedostaniem się do systemu teleinformatycznego i urządzenia użytkownika szkodliwego oprogramowania, jak również nieuprawnionym dostępem do danych Kupującego, w tym osobowych, przez osoby trzecie. W celu minimalizacji niniejszych zagrożeń, Kupujący powinien stosować odpowiednie zabezpieczenia techniczne, np. z wykorzystaniem programów antywirusowych lub chroniących identyfikację użytkownika w sieci Internet.

§ 11 [Polityka Cookies]

 1. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
 2. Korzystając z „SenseiShop” Kupujący wyraża zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
 3. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Kupującego lub innej osoby korzystającej z witryny http://senseishop.pl/. Cookies zawierają m.in. nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 4. „SenseiShop” korzysta z plików cookies.
  1. dostosowania zawartości strony internetowej „SenseiShop” do preferencji Kupującego oraz optymalizacji korzystania niej, w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Kupującego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Kupujący korzystają ze stron internetowych „SenseiShop”, co umożliwia polepszanie jakości „SenseiShop”;
  3. utrzymania sesji Kupującego lub innej osoby korzystającej z witryny http://senseishop.pl/ (po zalogowaniu), dzięki której nie ma potrzeby ponownie wpisywania loginu i hasła na każdej podstronie portalu.
 5. W ramach „SenseiShop” stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (sessioncookies) oraz „stałe” (persistentcookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Kupującego do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Kupującego przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Kupującego.
 6. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Kupującego lub innej osoby korzystającej z witryny „SenseiShop”. Kupujący mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Kupującego lub innej osoby korzystającej z witryny „SenseiShop”. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej): Internet Explorer, Firefox, Opera, Chrome. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.
 7. Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie „SenseiShop” .

§ 12 [Postanowienia końcowe]

Spory mogące wystąpić pomiędzy Kupującym a „SenseiShop” zostaną poddane rozstrzygnięciu sądu właściwego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17.11.1964 r. – kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. 2014.101 t.j.).

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta oraz przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.08.2015 roku.

„SenseiShop” zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmieniony Regulamin „SenseiShop” udostępni na bieżącej stronie co najmniej na 3 dni przed datą jego wejścia w życie. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez „SenseiShop”, nie krótszym niż 3 dni od daty udostępnienia ich. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu będą realizowane na podstawie postanowień obowiązujących w dniu ich złożenia.

Zalacznik-nr-1-wzor-oswiadczenia-o-odstapieniu.pdf

Zalacznik-nr-2-wzor-formularza-wymiany.pdf

Zalacznik-nr-3-wzor-zgloszenia-reklamacji.pdf